طراحی تاسیسات ساختمانی

خوابگاه شهید همت دانشگاه علامه طباطبایی

خوابگاه شهید همت دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

ساختمان اداری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارومیه

سیستم آتش نشانی مرکزی سایت شركت پرشیا خودرو

ساختمان اداری شرکت بهستان دارو

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

ساختمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی بوشهر

ساختمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی بوشهر

سالن اجتماعات چند منظوره قمصر

سالن اجتماعات چند منظوره قمصر

سلف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

سلف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

طراحی تاسیسات شعب بانک تجارت استان خوزستان

طراحی تاسیسات شعب بانک تجارت استان خوزستان

فهرست