طراحی تاسیسات صنعتی

بهسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران

بهسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران

توسعه ترمينال مسافربری فرودگاه امام خمينی

توسعه ترمينال مسافربری فرودگاه امام خمينی

ساختمان مرکزی سایت پتروشیمی لاله

ساختمان مرکزی سایت پتروشیمی لاله

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

طراحی تاسیسات خط بدنه روآ همگام خودرو

طراحی تاسیسات خط بدنه روآ همگام خودرو

نمايندگي شریعتی شركت پرشیا خودرو

نمايندگي شریعتی شركت پرشیا خودرو

فهرست