طراحی تاسیسات صنعتی

بهسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران

بهسازی سالن های نمایشگاه بین المللی تهران

پروژه مهندسی تجهیزات برقی خارک

توسعه ترمينال مسافربری فرودگاه امام خمينی

توسعه ترمينال مسافربری فرودگاه امام خمينی

رستوران و آشپزخانه صنعتی کیمیا صنعت

ساختمان آتش نشانی کیمیا صنعت

ساختمان مرکزی پتروشیمی باختر

ساختمان مرکزی سایت پتروشیمی لاله

ساختمان مرکزی سایت پتروشیمی لاله

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

سالن تعمیرگاه مرکزی شرکت پرشیا خودرو

طراحی تاسیسات خط بدنه روآ همگام خودرو

طراحی تاسیسات خط بدنه روآ همگام خودرو

فهرست